Nauki przyrodnicze

Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku – Eliza Rybska

przyroda-w-osobistych

Przyroda w osobistych
koncepcjach dziecięcych
– implikacje dla jej nauczania
z wykorzystaniem rysunku

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 350 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

Praca habilitacyjna
na Wydziale Biologii UAM


ISBN 978-83-65275-38-7

  Relacje między obrazem a słowem rozważane były od wieków, ale rangi przyporządkowywane tym modalnościom nie zawsze były i nadal nie są równoważne. Z jednej strony kultura słowa, z drugiej kultura obrazu czasem ścierały się, czasem wspierały, ale trudno jest wyznaczyć granice pomiędzy nimi. Czy może istnieć obraz bez żadnego przypisanego mu nawet bardzo ogólnego pojęcia czy kategorii pojęciowej? Czy można pozbawić słowa ich wizualnej formy?

    Ujmując relacje między słowem a obrazem, można śmiało stwierdzić, że są one wielowymiarowe, wzajemnie powiązane i – jak zauważają Alina Kwiatkowska i Jerzy Jarniewicz (2009) – czasem zaciera się granica pomiędzy tymi wymiarami i trudno powiedzieć, gdzie zlokalizowane jest owo „między”. Zwłaszcza gdy traktujemy obrazy nie tylko jako materialne wytwory na płótnie, ale i jako reprezentacje w umyśle, zaś słowa jako obrazy rzeczywistości. Wspólnym gruntem, na którym przedstawiciele wielu gałęzi nauki znajdują nie tylko odpowiedni aparat pojęciowy, ale także możliwości do prowadzenia dyskursów naukowych, jest kognitywistka. Kognitywizm jest z założenia interdyscyplinarny. W ramach tej dyscypliny można również rozważać zagadnienie obrazowania poznawczego (cognitive imagery), które w najprostszym ujęciu oznaczać będzie tworzenie obrazu (reprezentacji) użytecznego poznawczo, czy jakikolwiek sposób (również graficzny) pojęciowego odzwierciedlania rzeczywistości. W tworzeniu wszelkich obrazów rzeczywistości pośredniczy ludzki umysł, zatem proces obrazowania jest procesem subiektywnym. Uznanie takiej nie-obiektywnej natury procesu obrazowania wskazywać może na zaistnienie w samym procesie i jego analizie relatywizmu. Niwelowanie jego skutków można zaobserwować we wspólnych dla wszystkich ludzi mechanizmach poznawczych, jak np. pomijanie szczegółów, abstrahowanie lub zastosowanie zasady grupowania itp. (Tabakowska, 2009). Jaki jest zatem związek podmiotu i jego umysłu z przedmiotem obrazowanym? Od czego zależy proces obrazowania poznawczego? Na ile jest indywidualnym procesem? Czy postrzeganie jest determinowane obrazami czy słowami? Co ma wspólnego obrazowanie poznawcze z edukacją?
    Poszukując odpowiedzi na wyżej postawione pytania, podejmę próbę objaśnienia wybranych kategorii związanych z procesem obrazowania poznawczego.

Eliza Rybska

 

The Polish Aerobiological Symposium “Pollen grains, fungal spores and their allergens: from molecular to geoinformatic analysis”

The Polish Aerobiological Symposium
“Pollen grains, fungal spores and their allergens:
from molecular to geoinformatic analysis”


2-3 June 2017
Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2017
Oprawa miękka
Objętość 54 strony
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
Język angielski

ISSN 1897-2810
ISBN 978-83-65275-46-2

BRC Supplement 2/2017

brc_supl.2-2017

 

     The Polish Aerobiological Symposium, held at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań, gathers aerobiologists, botanists, phenologists and physicians interested in investigating the complex relations between airborne biological particles, environment and human health. According to the World Health Organization the prevalence of allergic diseases is increasing worldwide with over 400 million people suffering from rhinitis. Airborne pollen grains and fungal spores play an important role in allergy and are considered as one of the most potent inhalant allergens. The knowledge about their structure, distribution and dispersion are crucial in proper prophylaxis and allergy treatment.
    The Symposium is a continuation of a meeting series (conferences and workshops) that were regularly organized during the last 20 years in Poland. The first aerobiological workshops, a milestone for further meetings and rapid development of Polish aerobiological monitoring network, was organized by Prof. K. Szczepanek in Kraków in 1994. In subsequent years, many common initiatives were set up, including “Pollen Allergy Days” in Kraków (1999-2011), “Flowering Biology and Pollen Allergy Diseases” in Lublin (1997-2005), AEROTOP workshops in Poznań (2005-2007), and “Aerobiological Symposium” in Szczecin (2015). In addition, Polish aerobiologists met together during the triennial conferences of Polish Botanical Society, 6th European Course in Aerobiology (Poznań, 2003), 5th European Symposium on Aerobiology (Kraków, 2012), and many others local events.

Prof. Dr. Bogdan Jackowiak
Chairman of the Scientific Committee

Dr Łukasz Grewling
Chairman of the Organising Committee

 

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych - praca zbiorowa pod red. Ewy Chudzińskiej

podstawygenetyki

Podstawy genetyki

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

pod redakcją
Ewy Chudzińskiej

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 206 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze

ISBN978-83-65275-36-3

Autorzy:
Alina Bączkiewicz, Katarzyna Buczkowska, Konrad Celiński, Ewa Chudzińska, Anetta Lewandowska-Wosik, Iwona Melosik,
Ewa Maria Pawlaczyk, Lech Urbaniak, Katarzyna Winnicka, Aleksandra Wojnicka-Półtorak.

Adresatem są studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia i potwierdzeniem tego jest dobór tematyki ćwiczeń, który mieści się w obszarze podstaw genetyki ogólnej i w niewielkim stopniu dotyka zagadnień genetyki molekularnej czy genomiki. Niewątpliwą zaletą przewodnika jest oparcie kolejnych ćwiczeń o różne modele badawcze, jak: drożdże, rośliny (np. rzodkiewnik pospolity, kukurydza), zwierzęta (np. muszka owocowa, pies) i człowiek. Takie podejście jest w pełni zgodne z założeniem, że przewodnik ma wprowadzić studenta w ogólne i uniwersalne zagadnienia dziedziczenia i zmienności cech.

prof. dr hab. Marek Świtoński
(fragment recenzji)

 

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM – 6-8 kwietnia 2017 r.

konfer.biolog_2017

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM

6-8 kwietnia 2017 r.

STRESZCZENIA


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Objętość: 188 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: Nauki przyrodnicze

Język: polski / angielski

ISBN978-83-65275-40-0

Trzy lata temu III Konferencją Naukowo-Dydaktyczną uczciliśmy Jubileusz 30-lecia Wydziału
Biologii. Spotykamy się ponownie na IV Konferencji Wydziału Biologii, bogatsi o nowe doświadczenia. Tuż po poprzedniej Konferencji Wydział Biologii, wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała nam ocenę wyróżniającą na podstawie przeprowadzonej oceny instytucjonalnej.
W 2016 r. ranking lejdejski wskazał UAM jako najlepszą polską uczelnię w kategorii
„Life and earth sciences” i sukces ten bez wątpienia możemy w dominującym stopniu przypisać
działalności naszego Wydziału. A obecną Konferencję rozpoczynamy tuż po zamknięciu ankiety
kompleksowej oceny parametrycznej za lata 2013-2016 – przed nami oczekiwanie na, mamy nadzieję, najlepszą ocenę Wydziału jako wspólnoty akademickiej łączącej pracowników, doktorantów i studentów. Mając te wszystkie wydarzenia w pamięci, chcemy jednak spojrzeć w przyszłość. Wszak rysując w Strategii Wydziału jego Wizję stwierdziliśmy m.in., że „…społeczność Wydziału pragnie witać rok 2019, rok jubileuszu Uniwersytetu i zarazem 100-lecia nauk biologicznych w akademickim Poznaniu, jako jednostka prowadząca badania naukowe na najwyższym poziomie, zaznaczająca coraz mocniej swoją obecność w wielu współczesnych nurtach nauk biologicznych”, a także jako „centrum współpracy naukowej, otwarte na wszelkie działania prowadzone na rzecz rozwoju biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody, zarówno w wymiarze ogólnym jak i w skali regionalnej”. IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii jest tego najlepszym wyrazem.

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Dziekan Wydziału Biologii

(fragment wstępu)

 

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Janusza Piontka

piontekokladka

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Janusza PiontkaWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda
Objętość: 64 strony
Format: 125 x 205 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze


ISBN 978-83-65275-22-6

     W piątek 4 grudnia 2015 roku w Audytorium im. Józefa Paczoskiego w Collegium Biologicum na Morasku w Poznaniu miało miejsce szczególne wydarzenie. Z inicjatywy Pracowników Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii, przy zaangażowaniu zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii odbyło się uroczyste seminarium, które dedykowane było Panu prof. dr hab. Januszowi Piontkowi z okazji 70-lecia Jego urodzin.
    Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, który na ręce Jubilata skierował okolicznościowe gratulacje. W imieniu Jego Magnificencji życzenia przekazał Prorektor UAM, a jednocześnie były Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM.
    Uroczyste seminarium, przebiegające pod hasłem Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, było ważnym wydarzeniem naukowym oraz spotkaniem Przyjaciół i Współpracowników Profesora Janusza Piontka, którzy z różnych perspektyw naukowych interesują się człowiekiem. Było także wydarzeniem przekraczającym obszar zainteresowania antropologii, ponieważ Jubilat przez kilkadziesiąt lat swojej pracy akademickiej, aktywnie uczestniczył w życiu, najpierw Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a następnie Wydziału Biologii. Jako antropolog pracował więc na rzecz szeroko rozumianej nauki o życiu i kształcenia, obejmując wszystkie poziomy organizacji przyrody.
    Motywem przewodnim wystąpień, których zapis znajduje się w tej księdze, jest więc człowiek jako podmiot badań interdyscyplinarnych, ale jednocześnie jest też Osoba Profesora Janusza Piontka, badacza i nauczyciela akademickiego, antropologa i organizatora życia naukowego.

Prof. Bogdan Jackowiak
(ze wstępu do książki)
 

Programme & Abstract Book – International Colloquium Biology of the Soricidae IV

programmeabstarct

Programme & Abstract Book

International Colloquium Biology of the Soricidae IVWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 54 strony
Format: 210 x 297 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
Język: angielski


ISBN 978-83-65275-23-3

  The international Colloquium "Biology of the Soricidae IV" is the continuation of presumably the most important and fruitful conference series for shrew research. The previous three meetings took place in Powdermill (USA) in 1990 and 2002, and Syktyvkar (Russia) in 2010. About 50 shrew specialists participated in each of them. The presented results and topics were widely disseminated in the two valuable and well-cited Proceedings and the Abstract book from Syktyvkar.

The fourth conference will be held at the Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań (western Poland) from 11 to 14 September 2016. The main expected topics are:

  1. Ecology, behaviour & physiology
  2. Morphological, molecular & cytogenetic diversity
  3. Zoogeography & systematics
  4. Parasites, diseases, threats & protection

However, the conference will be dedicated to all aspects of shrew biology. The language of the conference will be English.

 

Alessandro Minelli – Formy przemian

formy-przemian-ok

Alessandro Minelli

Formy przemian

Ewolucyjna biologia rozwoju


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 210 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze


ISBN 978-83-65275-19-6

     Program badawczy evo-devo nie został na razie ściśle określony. Wynika to głównie z różnorodności podejść proponowanych przez badaczy evo-devo odwołujących się do odmiennych tradycji dyscyplin naukowych. Większość pozycji literaturowych opublikowanych do tej pory opiera się na perspektywie oferowanej przez genetykę rozwoju oraz na danych ograniczonych zwykle do kilku gatunków modelowych.
    W niniejszej książce przedstawiam moje oryginalne podejście do evo-devo. Ma ono szczególny charakter i do pewnego stopnia stanowi uzupełnienie perspektywy opartej głównie na morfologii porównawczej oraz na biologii rozwoju. Proponowane przeze mnie podejście obejmuje przy tym swoim szerokim zasięgiem różnorodność żyjących gatunków – z parecznikami włącznie, rzecz jasna!

(ze wstępu do wydania polskiego)

 

Karol Latowski, Bogdan Jackowiak – Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych

rozmieszczenie-2016-okladka

Karol Latowski, Bogdan Jackowiak

Rozmieszczenie, ekologia i biologia
chwastów segetalnych


Bibliografia polskich prac za lata 2011-2015


Distribution, Ecology and Biology of Segetal Weeds


Bibliography of Polish Works in 2011-2015


Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka
Objętość: 134 strony
Format: 170x240 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze


ISBN 978-83-65275-21-9

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autorów wydanych w 1996, 2001, 2006 i 2011 r. W części zasadniczej zestawiono 532 artykuły naukowe, opublikowane w latach 2011-2015, uzupełniając je pracami wydanymi w okresie wcześ­niejszym, a pominiętymi w czterech dotychczasowych bibliografiach. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe, skrypty i atlasy dotyczące chwastów segetalnych, zwarte wydawnictwa konferencyjne związane z tą tematyką, a także rękopisy obronionych rozpraw doktorskich.

Bibliografia zawiera publikacje poświęcone roślinom towarzyszącym uprawom polnym i ogrodowym. Zestawione piśmiennictwo uwzględnia przede wszystkim prace z zakresu florystycznej, ekologicznej i historycznej geografii roślin, fitosocjologii, taksonomii, rozlicznych aspektów biologii i ekologii chwastów segetalnych oraz zagadnień metodycznych. Wykaz obejmuje również prace o charakterze interdys­cy­pli­narnym, m.in. archeobotanicznych, etnobotanicznych, fitochemicznych, ekofizjologicznych, agrotechnicznych, herbologicznych, nasionoznawczych.

Bibliografia została zaopatrzona w skorowidze ułatwiające wyszukiwanie określonych pozycji literaturowych: autorski, tematyczny, a także taksonomiczny i syntaksonomiczny.

(tekst z okładki książki)

 

Morfologia, anatomia i taksonomia owoców i nasion – K. Latowski, P. Szkudlarz, C. Toma

morfologia-bibliogr

Karol Latowski,

Piotr Szkudlarz,

Cezary TomaMorfologia, anatomia
i taksonomia
owoców i nasion

Bibliografia polskich prac karpologicznych
z komentarzem
Morphology, anatomy
and taxonomy
of fruits and seeds


Bibliography of Polish carpological
works with a comment

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 96 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria nauki przyrodnicze

Język polski / angielski


ISBN 978-83-62564-98-9

W części zasadniczej niniejszej bibliografii ujęto 141 prac autorstwa polskich badaczy, opublikowanych do roku 2014. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe oraz skrypty i atlasy, prace ogólne i metodyczne, także rękopisy obronionych rozpraw doktorskich. Bibliografia zawiera prace ściśle karpologiczne, poświęcone problematyce strukturalnej, począwszy od klasycznych w skali makro, po analizy z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej i konfokalnej. Rozszerzeniem jest wykaz prac obejmujących zestawienia tematyczne oraz cykl bibliograficzny dotyczący chwastów segetalnych, gdzie można odszukać m.in. prace luźniej związane z przewodnią tematyką: archeobotaniczne, omawiające glebowy bank nasion, nasionoznawstwo rolnicze.

(tekst  z ostatniej strony okładki)

 

Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych

ocena-stanu-oklad

Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych


Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych


Biblioteka Pomocy Dydaktycznych Nr 4

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 164 strony
Format 170 x 240 mm
Kategoria nauki przyrodnicze

ISBN 978-83-62564-86-6

Wprowadzenie Ramowej Dyrektywy Wodnej spowodowało, że państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły w pełnym wymiarze trud działań ukierunkowanych na poprawę stanu wód i ich ochronę. Zostały odtąd zobligowane do racjonalnego korzystania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia jakości­ wody szczególnego znaczenia nabrała wiedza pozwalająca na rozpoznawanie źródeł i identyfikację przyczyn przekształceń środowiska, w rezultacie których następują zmiany stanu ekologicznego. Szczególnego zatem znaczenia nabrała idea upowszechnienia wiedzy o wskaźnikach jakościowych i zasadach oceny stanu wód, zwłaszcza wśród studentów tworzących przyszłe kadry instytucji i firm zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska.

    Punktem wyjścia przy tworzeniu Przewodnika była potrzeba zebrania w jednym opracowaniu dydaktycznym materiałów źródłowych z zakresu metodyk oceny i klasyfikacji stanu jakościowego wód powierzchniowych na podstawie wskaźników biologicznych i hydromorfologicznych. W toku zmieniających się z roku na rok metod i sposobów klasyfikacji stanu ekologicznego różnych typów wód narastał problem malejącej dostępności materiałów zawierających informacje szczegółowe, na podstawie których ową ocenę można przeprowadzić. Skrypt został przygotowany na podstawie publikacji naukowych, norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Rozporządzeń Ministra Środowiska i dokumentów tam wskazanych jako źródłowe.

Tomasz Joniak (ze wstępu do Przewodnika)


 

Fenotyp zakazany – Małgorzata Leśniewska

fenotyp_zakazany-okladka

Fenotyp zakazany


Segmentacja Chilopoda
i evo-devo

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka
Objętość 132 strony
Format 148x 210 mm
Kategoria biologia

ISBN 978-83-62564-79-8

Opracowanie jest ciekawym przykładem pracy przeglądowej (od razu dodam na bardzo wysokim poziomie) uzupeł­nionej o wyniki­ własnych badań. Autorka od kilku lat współpracuje ze znakomitym­ zespołem włoskich my­riapodologów pod kierunkiem prof. Alessandro­ Minellego.­ Członkowie tego zespołu specjalizują się w problematyce evo-devo i wykorzystują badania nad Myriapoda w swoich rozważaniach nad ewolucją stawonogów. Ich prace (również z udziałem dr Małgorzaty Leśniewskiej)­ drukowane są w najbardziej prestiżowych czasopismach na­ukowych. Wszystko to jest gwarancją wysokiej wartości merytorycznej pracy, opartej nie tylko na najnow­szej literaturze przedmiotu, ale także na wynikach badań Autorki.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Jerzego Błoszyka

 

The 11th International Conference Synanthropization of Flora and Vegetation – 11-13 September 2014 Poznań & Obrzycko, Poland

The 11th International Conference
Synanthropization of Flora and Vegetation


11-13 September 2014
Poznań & Obrzycko, Poland


Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka
Objętość 112 stron
Format 210 x 297 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
Język angielski

ISSN 1897-2810
ISBN 978-83-62564-70-5
BRC Supplement 1/2014

brc_supplement-2014_okladka

 

The 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”, held at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University in Poznań, is a continuation of the meeting series of botanists, mostly, from the regions of Central and Eastern Europe, who investigate the contemporary transformations of plant cover. This conference takes place 20 years after the inaugural conference, which, in 1994, was organized jointly by botanists from Hungary and Slovakia in the towns of Sátoraljaújhely (Hungarian Republic) and Vinička (Slovakia). (...)

Prof. Dr. Bogdan Jackowiak
Chairman of the Scientific Committee

 
 

Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland – Helena Więcław

brc-33-2014

Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland


Helena Więcław


SPECIAL ISSUE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2014
Oprawa: miękka
Objętość: 88 stron
Format: 210x297 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
Język: angielski

ISBN 978-83-62564-63-7
Rozprawa habilitacyjna dr Heleny Więcław z Uniwersytetu Szczecińskiego, opublikowana w międzynarodowym czasopiśmie anglojęzycznym Biodervisity Research and Conservation vol. 33/2014 (ISSN 1897-2810) wydawanym od roku 2006 na UAM w Poznaniu.
 

Złoty jubileusz biologów 1964-2014

album_okladka_jubileusz-2014

Złoty jubileusz biologów 1964-2014
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa twarda
Objętość 104 strony
Format 215x305 mm

Kategoria Nauki przyrodnicze


ISBN 978-83-62564-64-4

Wydanie albumowe      Okolicznościowe wydawnictwo ukazujące się z okazji naszego Złotego Jubileuszu – 50-lecia ukończenia poznańskiej biologii – jest przedsięwzięciem zbiorowym. Jest wprawdzie tylko szkicem „tamtych czasów”, ale po części również zapisem pamiętnikarskim z okresu studiów, a kronikarskim ze spotkań rocznicowych. Podczas świętowania każdego z nich na nowo ożywały przypominane osoby i sytuacje, zwłaszcza zaś nasze egzaminacyjne czy też zaliczeniowe wzloty i upadki. Niemniejsze emocje rodziło zawsze przywoływanie obrazów z zajęć terenowych, odbywanych w atrakcyjnych miejscach „od morza po góry”, w ramach których zgłębialiśmy tajniki przyrody pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich – wytrawnych znawców omawianych zagadnień. Zajęcia te pozostawiły w nas nad wyraz silne, niezatarte przeżycia.

     Zapewne zawsze będziemy przechowywać we wdzięcznej pamięci wszystkich Nau­czycieli z którymi się zetknęliśmy, ale przede wszystkim wspominamy naszych oryginalnych Wykładowców – wyrazistych o niepowtarzalnych, barwnych osobowościach – na egzaminach (wówczas wyłącznie ustnych!) bezlitośnie wymagających, ale zarazem jakże wyrozumiałych i sprawiedliwych.

     Zawartość albumu jest wynikiem ponad rocznej współpracy, zwłaszcza owocnej z „żelaznymi” uczestnikami dotychczasowych spotkań rocznicowych.


prof. Karol Latowski (fragment „Słowa od redaktora”)

 

Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska – 10-12 kwietnia 2014 Poznań

Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki
i ochrony środowiska
 
 
III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii
 
Wydanie pierwsze
Rok wydania 2014
Oprawa miękka
Objętość 160 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria Nauki przyrodnicze
 
 
 
ISBN 978-83-62564-62-0

wyzwania-okladka_2014

 
 

III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna stwarza możliwość wymiany informacji i poglądów na temat­ współczesnych problemów nauk o życiu, a także stanowi okazję do wspólnego świętowania Jubileuszu­ 30-lecia Wydziału Biologii. Mając jeszcze żywo w pamięci 2009 rok i rocznicowe spotkanie z okazji 90-lecia nauk biologicznych na Uniwersytecie oraz 25-lecia Wydziału Biologii zamierzamy tym razem spojrzeć na jego rozwój z perspektywy ostatnich pięciu lat. Służyć temu będzie uroczysta sesja otwierająca program trzydniowej konferencji, z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli instytucji współpracujących z Wydziałem. W sesji plenarnej wysłuchamy wykładów wybitnych naukowców:­ prof. Aleksandra Posern-Zielińskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), prof. Marka Konarzewskiego (Uniwersytet w Białymstoku) i prof. Stanisława Karpińskiego (SGGW w Warszawie). W pierwszym dniu zaprezentują się także liderzy nowych grup badawczych, którzy w ostatnich kilku latach zostali zatrudnieni na naszym Wydziale.

Drugi dzień obrad rozpocznie sesja bioetyczna dedykowana prof. Kazimierzowi Ziemnickiemu, byłemu przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, dziekanowi Wydziału Biologii w latach 1996-2002, obchodzącemu w bieżącym roku Jubileusz 50-lecia pracy naukowej.­ W dyskusji panelowej nad etycznymi i prawnymi granicami badań na zwierzętach i na człowieku wezmą udział współtwórcy ustawy regulującej badania na zwierzętach w Polsce oraz członkowie Komisji Rektorskiej opracowującej ramy organizacyjne do badań prowadzonych na człowieku w naszej uczelni. Dyskusję poprowadzi red. Piotr Kossobudzki, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych


 
Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Dziekan Wydziału Biologii

(ze wstępu do książki)

 

 

Variability of Anthoxanthum species in Poland... – Maria Drapikowska

brc-30-okladka

Variability of Anthoxanthum species in Poland in relation to geographical-historical
and environmental conditions


Maria Drapikowska


SPECIAL ISSUE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Objętość: 94 stron
Format: 210x297 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
Język: angielski

ISBN 978-83-62564-42-2
Rozprawa habilitacyjna dr Marii Drapikowskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, opublikowana w międzynarodowym czasopiśmie anglojęzycznym Biodervisity Research and Conservation vol. 30/2013 (ISSN 1897-2810) wydawanym od roku 2006 na UAM.

 

The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland – Marek Bąkowski

the-sesiidae_okladka
The Sesiidae
(Lepidoptera)
of Poland


Marek BąkowskiWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2013
Oprawa: twarda
Objętość: 282 strony
Format: 170x240 mm
Kategoria: biologia
Język: angielski


PRACA HABILITACYJNA

ISBN 978-83-62564-36-1The publication “The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland“ by Marek Bąkowski is an example of a perfectly prepared monograph. It is not only an exhaustive summary of the published data, but it is primarily a presentation of the results of the author's long-term research. It provides new insights concerning the morphology of adult and preadult stages, the phylogeny, biology and distribution of clearwing species. Thus, the work constitutes an important source of information for further studies of this family in Poland and elsewhere in Europe.

Prof. Zdeněk Laštůvka
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apidology,
Mendel University in Brno
 

Genetic diversity of leafy liverwort species (Jungermanniidae, Marchantiophyta) in Poland - Alina Bączkiewicz

brc_27-2012_okladka

Genetic diversity of leafy liverwort species (Jungermanniidae, Marchantiophyta) in Poland


Alina Bączkiewicz


SPECIAL ISSUE

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Objętość: 76 stron
Format: 210x297 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
Język: angielski

ISBN 978-83-62564-31-6
Rozprawa habilitacyjna dr Aliny Bączkiewicz z Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowana
w międzynarodowym czasopiśmie anglojęzycznym Biodervisity Research
and Conservation vol. 27/2012 (ISSN 1897-2810) wydawanym od roku 2006 na UAM.

 

50 lat my z Biologią - 50 lat Biologia z nami. 1962-2012

biolodzy-jubileusz-oklad
50 lat my z Biologią
- 50 lat Biologia z nami.
1962-2012Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2012
Oprawa: twarda
Objętość: 84 strony
Format: 210x297 mm
Kategoria: Nauki przyrodniczeISBN 978-83-62564-27-9

wydanie albumowe


Wspomnienia absolwentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 50-lecie ukończenia studiów. Okrągła rocznica stała się okazją do refleksji i wspomnień dotyczących okresu studiów w Poznaniu (lata 1957-1962), czasu dorastania, podejmowania pracy, zakładania rodzin, rozwoju zawodowego, a często i naukowego. Wypowiedzi tu zgromadzone w niezwykle interesujący sposób oddają lata, w którym przyszło im wchodzić w tzw. "dorosłe życie". Barwne opowieści, przeplatane anegdotami i przykładami prosto z życia są znakomitym pejzażem tamtego czasu. Album wzbogacają liczne, unikalne już dzisiaj zdjęcia.
 

Morphological Anomalies in Haplophilus subterraneus (Shaw, 1794) (Chilopoda: Geophilomorpha) - Małgorzata Leśniewska

morphological-okladka
Morphological Anomalies in Haplophilus subterraneus (Shaw, 1794)
(Chilopoda: Geophilomorpha)


Małgorzata LeśniewskaWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Objętość: 208 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: biologia
Język: angielski


PRACA HABILITACYJNA

ISBN 978-83-62564-18-7“This is a very nice piece of work devoted to a summary and analyses
of the morphological anomalies in a geophilomorph centipede. It is a very
thorough, meticulously performed and most detailed study of the subject,
one incorporating lots of material, mostly original, amassed from all over
the distribution area of the species, also being accompanied by numerous
clear line drawings, photographs, graphs and tables. Various statistics
applied to the investigation make most of the results fairly trustworthy.
Only based on this study does it appear possible to expect further,
in-depth research in centipede genetics, ecology, biology and distribution.”

Prof. Sergei I. Golovatch
 

Problemy biologiczne współczesnego świata

problemybiologiczne-okladka
Problemy
biologiczne współczesnego
świataWydanie: pierwsze
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Objętość: 156 stron
Format: 170x240 mm
Kategoria: biologia


ISBN 978-83-62564-17-0Plon Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Biologii zorganizowanej na UAM w Poznaniu (8-9 kwietnia 2011). Opublikowano tu kilkanaście interesujących wystąpień studentów z różnych ośrodków akademickich Polski. Konferencja zbiegła się z Jubileuszem 90-lecia Koła Naukowego Przyrodników działającego przy Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>