×

Promocja niedawno wydanego tomiku pt. Opada mgła / The Fog is Falling / Der Nebel fällt Wiesława Karlińskiego i Krzysztofa Kokota odbyła się 7 maja 2024 r. w Opolu…

W życiu każdego człowieka ważną rolę odgrywa rodzina tworząca harmonijną wspólnotę, w której wychowują się dzieci. Jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka, jaka się nam wydaje, czasem dziecko nie może pozostać…

Czy Teatr Ósmego Dnia z Poznania jest jednym z najciekawszych, najbardziej twórczych polskich zespołów teatralnych drugiej połowy XX wieku? Czy jest legendą ruchu teatrów studenckich i alternatywnych? Czy jest przykładem jedności życia i teatralnej kreacji? Czy jest legendą demokratycznej opozycji?…

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Przeglądamy kilka poprzednich tomów z serii My z „Marcinka” – ileż w nich cennych informacji o naszej szkole…

W 1994 roku na rynku wydawniczym ukazała się pierwsza książka z nauczaniem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego zatytułowana…

Od początku choroby, przez osiem miesięcy cierpiałem. Zgadzałem się z wolą Bożą. Modliłem się. Przyjmowałem Komunię św. Powoli przygotowywałem się na spotkanie z Panem Bogiem…

Inwazyjne gatunki obce (IAS – Invasive Alien Species), w tym inwazyjne rośliny obcego pochodzenia (IAS-P – Invasive Alien Species of Plants), stanowią współcześnie jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej wielu obszarów w Polsce i na świecie…

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 r. realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące materialnych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych… / Since June 2022, in the Central Museum of Prisoners-of-War there have been conducted interdisciplinary research on archival materials remaining after numerous prisoner-of-war and transit camps… / Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen führt seit Juni 2022 interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungen zu den materiellen Überresten verschiedener Typen von Kriegs­gefangenen- und Umsiedlungslagern durch…