×

Inwazyjne gatunki obce (IAS – Invasive Alien Species), w tym inwazyjne rośliny obcego pochodzenia (IAS-P – Invasive Alien Species of Plants), stanowią współcześnie jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej wielu obszarów w Polsce i na świecie…

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 r. realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące materialnych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych… / Since June 2022, in the Central Museum of Prisoners-of-War there have been conducted interdisciplinary research on archival materials remaining after numerous prisoner-of-war and transit camps… / Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen führt seit Juni 2022 interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungen zu den materiellen Überresten verschiedener Typen von Kriegs­gefangenen- und Umsiedlungslagern durch…

Nowy tomik haiku Marii Jolanty Piaseckiej został zatytułowany dość przewrotnie jako Cztery pory bambusa zgromadził pokaźną ilość haiku…

Ukazała się kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 13 /2023 Zeszyt 2 – czasopisma naukowego poświęconego historii medycyny

Od początku choroby, przez osiem miesięcy cierpiałem. Zgadzałem się z wolą Bożą. Modliłem się. Przyjmowałem Komunię św. Powoli przygotowywałem się na spotkanie z Panem Bogiem…

Kolejny tomik poetycki Stanisława Szwarca zatytułowany ŻYWIOŁY ukazał się drukiem…

Już wkrótce ukaże się kolejny tomik poetycki młodej Autorki – Rozalii Dmochowskiej – zatytułowany „Tchnienie”…

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Nie czuję się poetą chociaż piszę wiersze. Jestem lekarzem, który kocha życie (pewnie dlatego wybrałem ten zawód) i w swoich utworach opisuję jego przejawy…