×

Nowe pozycje

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin…
An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant…

Inwazyjne gatunki obce (IAS – Invasive Alien Species), w tym inwazyjne rośliny obcego pochodzenia (IAS-P – Invasive Alien Species of Plants), stanowią współcześnie jedno z największych zagrożeń dla różnorodności biologicznej wielu obszarów w Polsce i na świecie…

Ukazała się kolejna edycja Acta Medicorum Polonorum R. 13 /2023 Zeszyt 2 – czasopisma naukowego poświęconego historii medycyny

Zarodnikowe rośliny waskularne, klasyfikowane niegdyś jako pteridofity (tzw. paprotniki), a obejmujące dwie oddalone od siebie linie ewolucyjne: lykopodiofity (Lycopodiophyta/Lycopodiopsida) i polypodiofity (Pteridophyta/Polypodiopsida), są we florze Polski grupą nieliczną i słabo poznaną…

We offer the reader this Third World Congress on Analogy Handbook, from the congress at Puebla City, Mexico…
Prezentujemy czytelnikowi podręcznik Trzeciego Światowego Kongresu na temat Analogii, pochodzący z kongresu w Puebla City w Meksyku…

…Nadrzędną rolą wojenną Narodowych­ Sił Zbrojnych było wywalczenie warunków do stworzenia Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. W związku z uwarunkowaniami politycznymi, rola ta często była spłycana tylko do wywalczenia zachodniej gra­nicy powojennej Polski…

Chociaż logika, symbol racjonalności, może wydawać się przeciwna religii, obie mają długą historię współpracy. Pojęcia i narzędzia logiczne zawsze odgrywały ważną rolę w światowych tradycjach religijnych. Z drugiej strony, na przykład teologia filozoficzna dostarczyła wielu znakomitych prób udowodnienia istnienia Boga…
Although logic, a symbol of rationality, may appear to be opposed to religion, both have a long history of cooperation. Logical concepts and tools have always played important roles in the world’s religious traditions. On the other hand, philosophical theology has provided many illustrious attempts to prove the existence of God, for example…

W zakresie nauk medycznych zmieniają się sposoby zarówno diagnostyki chorób, jak i metody ich leczenia. W 1966 r., kiedy dobiegaliśmy do końca kształcenia w zawodzie lekarza…

Tworzenie kolekcji prób w ramach Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to kluczowy element w badaniach taksonomicznych, ekologicznych i zoogeograficznych nad fauną glebową. Na bazie wspomnianej kolekcji opublikowano już…