×

Dobre praktyki wydawnicze

Wydawnictwo Kontekst dokłada wszelkich starań, aby respektować kryteria akademickie i zapewnić wysoki poziom edytorski publikowanych książek. Monografie naukowe są recenzowane w poniższy sposób.

Rada Naukowa wskazuje samodzielnego pracownika nauki posiadającego dorobek naukowy w dziedzinie, której dotyczy monografia, jako recenzenta.

Recenzja musi mieć postać pisemną.

Recenzja musi kończyć się konkluzją pozytywną lub negatywną.

Recenzent książki nie może być zatrudniony w tym samym ośrodku akademickim co autor. Recenzentem monografii habilitacyjnej lub profesorskiej nie może być promotor doktoratu autora. Recenzent i autor nie mogą być spokrewnieni i nie mogą wcześniej współpracować.

Recenzent jest zobowiązany do poufności i złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec autora. W przypadku istnienia konfliktu interesów, powinien zrezygnować z przygotowania recenzji.

Po wyznaczeniu recenzenta przez Wydawnictwo, na żadnym etapie procedury recenzowania autor nie może starać się o zmianę recenzenta.

Autor musi wprowadzić zmiany sugerowane przez recenzenta lub ustosunkować się do jego uwag na piśmie. Recenzent zapoznaje się z odpowiedzią autora.

Uwagi recenzenta i odpowiedź autora są archiwizowane.