×

Medicus Mundi Polonia

mmp-wineta

 

Pismo wydawane z inicjatywy poznańskiej Fundacji
Redemptoris Missio od lutego 2001 roku.

 

Od Redakcji

Po 8 latach działalności Fundacji „Redemptoris Missio” Rada i Zarząd Fundacji doszły do przekonania, że nadszedł właściwy czas, aby rozpocząć wydawanie kwartalnika poświęconego problemom medycznym w krajach rozwijających się.

Kwartalnik ma na celu przekazywanie informacji istotnych dla ochrony zdrowia oraz rozpoznawania i leczenia chorób tropikalnych. Służyć będzie również integracji w kraju osób o doświadczeniu w zakresie chorób tropikalnych lub zainteresowanych tropikiem i przybliżać problemy medyczne, z jakimi stykają się osoby związane z ośrodkami misyjnymi, prowadzącymi działalność medyczną.

Z drugiej strony, Redakcja oczekuje, że poprzez kwartalnik osoby te będą miały okazję bliższego kontaktu z Fundacją, która potrzebuje jak najszerszego wsparcia, zarówno społeczeństwa, jak i osób związanych z medycyną.

Pierwszy numer kwartalnika przedstawia krótko Fundację „Redemptoris Missio” i Medicus Mundi International, z którym jest ona stowarzyszona. Stałą rubryką będą bieżące wiadomości ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)i aktualna działalność Medicus Mundi International (MMI).Redakcja dołoży starań, aby poszczególne numery kwartalnika były zogniskowane wokół pewnych bieżących zagadnień. Zaczynamy od przedstawienia problemów związanych z zakażeniem HIV i AIDS, które uznaliśmy za najważniejsze. Zagadnienia związane z malarią będą tematem następnego numeru.

Postaramy się podawać streszczenia interesujących pozycji piśmiennictwa oraz krótkie informacje związane z występowaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób tropikalnych. Do działów stałych należeć będą również: wykaz kursów i zjazdów naukowych z dziedziny medycyny tropikalnej, spis interesujących wydawnictw na ten temat oraz oferty pracy w tropiku. Oczekujemy, że w dalszych numerach będzie otwarta stała rubryka, zawierająca listy skierowane do Fundacji przez osoby pracujące w tropiku i przez studentów, którzy zamierzają poświęcić się pracy w tropiku, m.in. w medycznych ośrodkach misyjnych.

Oddając pierwszy numer kwartalnika »Medicus Mundi Polonia« do rąk osób zainteresowanych, wyrażamy przekonanie, że nie będzie on zbyt wielkim obciążeniem finansowym dla Fundacji. Nie chcemy wyznaczać ceny prenumeraty, ale podajemy do wiadomości, że kwoty przekazane Fundacji na dołączonym przekazie można odpisywać od podstawy podatku dochodowego do wysokości 10% dochodów.

Prof. Zbigniew Pawłowski

 

(ze wstępu do pierwszego numeru MMP z lutego 2001 r.)

mmp-lekarstwa-dary

logo-mundi-international-ja

logo-fundacja

dzieci-murzynskie

 

MMP nr 1
– luty 2001
MMP nr 2
– czerwiec 2001
MMP nr 3
– październik 2001
mmp-nr-15 mmp-nr-16-2005 mmp-nr-17-18-2005-2006
MMP nr 15
– grudzień 2004
MMP nr 16
– czerwiec 2005
MMP nr 17/18
grudz. 2005 – stycz. 2006
mmp-nr-19-20-2006 15 lat

FUNDACJI

Redemptoris

Missio

mmp-nr-21-2007
MMP nr 19/20
czerwiec – grudzień 2006
2007
MMP nr 21
styczeń – kwiecień 2007
mmp-nr-22-23-maj2007-stycze mmp-nr-24-25-luty-czerwiec2 mmp-nr-26-27-lipiec-grudzie
MMP nr 22-23
maj 2007 – styczeń 2008
MMP nr 24-25
luty – czerwiec 2008
MMP nr 26-27
lipiec – grudzień 2008
mmp-nr-28-styczen-marzec200 mmp-nr-28-29-styczen-czerwi
mmp-nr-30-31-czerwiec-grudz
MMP nr 28
styczeń – marzec 2009
wydanie elektroniczne
MMP nr 28-29
styczeń – czerwiec 2009

 

 

MMP nr 30-31
lipiec – grudzień 2009
mmp-nr-32-33-2010 mmp-nr-34-35-2010 mmp-nr-36-37-2011
MMP nr 32-33
styczeń – czerwiec 2010
MMP nr 34-35
lipiec – grudzień 2010
MMP nr 36-37
styczeń – czerwiec 2011
mmp-nr-38-39-2011

20 lat

FUNDACJI

Pomocy

Humanitarnej

Redemptoris

Missio

mmp-nr-40-41-2012
MMP nr 38-39
czerwiec – grudzień 2011

2012

MMP nr 40-41
styczeń – maj 2012
mmp_42-2012 mmp_43-2012 mmp-44-452013
MMP nr 42
czerwiec – wrzesień 2012
MMP nr 43
październik – grudzień 2012
MMP nr 44/45
styczeń – czerwiec 2013
mmp_46-2013 mmp_47-2013 mmp_48-2014
MMP nr 46
lipiec – wrzesień 2013
MMP nr 47
październik – grudzień 2013
MMP nr 48
styczeń – czerwiec 2014
mmp_49-50-2014 mmp_51-52-2015 mmp_53-54-2016
MMP nr 49/50
lipiec – grudzień 2014
MMP nr 51/52
styczeń – październik 2015
MMP nr 53/54
listopad 2015 – kwiecień 2016
mmp_55-56-2016-okl mmp-57-58-2017 mmp_59-60-2017
MMP nr 55/56
maj – grudzień 2016
MMP nr 57/58
styczeń – kwiecień 2017
MMP nr 59/60
grudzień 2017
MMP nr 61
kwiecień 2019
Strona internetowa Medicus Mundi Polonia
 
bieżące informacje z działań podejmowanych
przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania

www.medicus.ump.edu.pl

mmp-wineta