×

Ukazał się kolejny numer czasopisma anglojęzycznego BRC nr 72/2023 / The next issue of the English-language magazine BRC No. 72/2023 has been published

Biodiversity:  

Research and Conservation

– vol. 72/2023

Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Objętość: 64 strony
Format: 210×297 mm
Kategoria: nauki przyrodnicze
Język: angielski
ISSN 1897-2810
Czasopismo: kwartalnik
Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Year of publication: 2023
Binding: soft
Volume: 64 pages
Format: 210×297 mm
Category: natural sciences
English
ISSN 1897-2810
Journal: quarterly
Editor in Chief:
prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

 

Międzynarodowy kwartalnik Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publikuje prace oryginalne, krótkie notatki i recenzje z zakresu zmienności roślin, grzybów i porostów, taksonomii, biogeografii, ekologii i ochrony przyrody. Preferowane będą prace dotyczące współczesnych przemian różnorodności biologicznej. Prace wydawane są w formie drukowanej i elektronicznej, z plikami PDF dostępnymi na stronie internetowej Redakcji. Wersja oryginalna jest wersją drukowaną.

An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant, fungi and lichen variability, taxonomy, biogeography, ecology and nature conservation. Preferences will be given to works concerning contemporary transformations of biodiversity. Works are published in a printed and electronic form, with PDF files accessible from Editors’ website. The original version is a printed version.

więcej informacji / more information:  brc.amu.edu.pl