×

Procedura wydawnicza – monografie naukowe

Autor, zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia: wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) zgodnego z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.

Po obliczeniu objętości pracy i otrzymaniu wstępnej kalkulacji kosztów druku od kierownika Działu Poligrafii Wydawnictwa, do Rady Naukowej jest kierowana prośba o wstępną opinię na temat złożonej pracy (określenie jej wartości naukowej, oryginalności poruszanych zagadnień, innowacyjności etc.).

Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej opinii od Rady Naukowej następuje podpisanie umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem oraz określenie sposobu finansowania tej pracy. Po tych ustaleniach zostaje podjęty proces wydawniczy.

Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora naukowego monografii przez osobę zasiadającą w Radzie Naukowej i reprezentującą daną dyscyplinę naukową. Redaktor naukowy nie jest tożsamy z osobą, pod redakcją której będzie publikowana praca (w przypadku monografii zbiorowych).

Redaktor naukowy przygotowuje i przesyła do Wydawnictwa wstępną opinię o monografii oraz wskazuje 2 recenzentów z 2 różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autora.

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi naukowemu.

Redaktor naukowy sporządza końcową opinię kwalifikującą pracę do druku.

Autor zgłasza się do redakcji z ostateczną wersją monografii naukowej, jednym wydrukowanym egzemplarzem, wersją elektroniczną w programie Word, końcową opinią redaktora naukowego oraz kompletem zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich).

Końcowa opinia redaktora naukowego oraz komplet recenzji zostają przekazane redaktorowi danej dyscypliny naukowej.

Korekta redakcyjna obejmuje: adiustację, korektę, skład komputerowy i dwie korekty autorskie.

Po zatwierdzeniu przez autora finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.

Powyższa procedura wydawnicza może oczywiście ulec modyfikacji. Przykładowo w razie negatywnej recenzji praca może wymagać wysyłki do ponownej recenzji bądź wyznaczenia nowego recenzenta. Praca może być też całkowicie odrzucona w momencie stwierdzenia naruszenia praw autorskich i pokrewnych lub plagiatu.