×

Wiesław Karliński, Krzysztof Kokot – nowy tomik haiku pt. / new volume of haiku titled / neuer Haiku-Band mit dem Titel – OPADA MGŁA / The Fog is Falling / Der Nebel fällt

Wiesław Karliński
Krzysztof Kokot

OPADA MGŁA

The Fog is Falling

Der Nebel fällt

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2024
Oprawa miękka
Objętość 60 stron
Format 120 x 200 mm
Kategoria poezja / haiku
Język polski / angielski / niemiecki

ISBN 978-83-66476-86-8

 

     W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych od czerwca 2022 r. realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące materialnych pozostałości po różnego rodzaju obozach jenieckich i przesiedleńczych, które w kolejnych okresach dziejowych znajdowały się w dawnym Lamsdorf – dzisiejszych Łambinowicach. Archeologia była ich fundamentem.
 Kluczowym elementem prac terenowych było aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności oraz osób zainteresowanych tematem dziejów tutejszego jeniectwa do aktywnego udziału w badaniach wykopaliskowych. W ten sposób miałem przyjemność, a może właściwiej, nawet zaszczyt poznać dwóch seniorów, wolontariuszy, którzy przez kilka kolejnych dni nam niestrudzenie pomagali na wykopie – Pana Krzysztofa i Pana Wieśka. Jak się z czasem okazało, obaj są uznanymi i cenionymi poetami, piszącymi haiku.
      Niniejszy tomik stanowi pokłosie udziału naszych wolontariuszy w badaniach archeologicznych na tzw. Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, który skrywa doczesne szczątki kilku tysięcy jeńców wojennych oraz ludności cywilnej. To ważny, społeczny element zrealizowanych prac archeologicznych. Przekładany Państwu zbiór haiku to przykład relacji na linii archeologia i poezja, które – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – potrafią być bardzo interesujące i inspirujące.

dr Dawid Kobiałka

Since June 2022, in the Central Museum of Prisoners-of-War there have been conducted interdisciplinary research on archival materials remaining after numerous prisoner-of-war and transit camps, which in successive periods of history were located in the former Lamsdorf – today’s Łambinowice. Archaeology was the basis of the research.
The key element of field research was the active involvement of the local community as well as people interested in the history of local prisoners-of-war in active participation in the excavations. Thus, I had the great honour and pleasure to meet two senior volunteers, who tirelessly helped us with the excavation over the next few days – Mr. Krzysztof and Mr. Wiesiek. As it later turned out, they are both valued and acclaimed poets and haiku authors.
This book of poetry was created as a result of the involvement of the previously mentioned volunteers in archaeological work at the so-called Old POW Cemetery in Łambinowice, which holds the remains of several thousand prisoners-of-war and civilians. It is an important social element of archaeological excavation carried out. The collection of haiku presented to you is an illustration of the relationship between archaeology and poetry, which – as experience so far shows – can be extremely interesting and inspiring.

dr Dawid Kobiałka

Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen führt seit Juni 2022 interdisziplinäre wissenschaftliche Forschungen zu den materiellen Überresten verschiedener Typen von Kriegs­gefangenen- und Umsiedlungslagern durch, die sich im ehemaligen Lamsdorf – dem heutigen Łambinowice – in aufeinanderfolgenden historischen Epochen befanden. Die Archäologie war ihre Grundlage.
Ein Schlüsselelement der Feldarbeit war die aktive Beteili­gung der örtlichen Gemeinde und der am Thema der Geschichte der örtlichen Kriegsgefangenen interessierten Personen an den Ausgrabungen. Auf diese Weise hatte ich das Vergnügen, oder vielleicht besser gesagt, die Ehre, zwei ältere Bürger kennenzulernen, die uns in den nächsten Tagen unermüdlich bei den Ausgrabungen halfen – Herr Christopher und Herr Wiesiek. Wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, sind sie beide etablierte und angesehene Dichter, die Haiku schreiben.
Dieser Band ist das Ergebnis der Teilnahme unserer Freiwilligen an den archäologischen Forschungen auf dem so genannten Alten Kriegsgefangenenfriedhof in Łambinowice, der die sterblichen Überreste von mehreren tausend Kriegs­gefangenen und Zivilisten birgt. Dies ist ein wichtiges soziales Element der abgeschlossenen archäologischen Arbeit. Die für Sie übersetzte Haiku-Sammlung ist ein Beispiel für die Beziehung zwischen Archäologie und Poesie, die – wie die Vergangenheit gezeigt hat – sehr interessant und inspirierend sein kann.

dr Dawid Kobiałka

 

bezimienny grób –
czasem zaśpiewa nad nim
skowronek

 

nameless grave –
a lark sings over it
from time to time

 

namenloses Grab –
manchmal singt darüber
die Lerche

 

Wiesław Karliński

 

 

cmentarz wojenny –
daj sygnał do pobudki
doboszu

 

war cemetery –
give the wake-up call
drummer boy

 

der Kriegsfriedhof –
gib den Weckruf
Schlagzeuger

 

Krzysztof Kokot

 

PATRONAT / PATRONAGE / SCHIRMHERRSCHAFT

 

              

 

                psh-logo