×

Zasady etyczne – AUTORZY

Decyzja Rady Naukowej dotycząca przyjęcia lub odrzucenia artykułu do publikacji zależy całkowicie od oceny wartości artykułu, jego oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z obszarami tematycznymi. Monografie i opracowania są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych Wydawnictwu, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opracowania, które zostaną przyjęte do wydania nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Przykłady nieuczciwości naukowej obejmują, choć nie są ograniczone do następujących zjawisk: ghostwriting (z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship) gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on autorem/współautorem publikacji. Guest authorship jest poważnym naruszeniem standardów i norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.

Jeżeli autor odkryje błędy lub niewłaściwe dane umieszczone w swoim rękopisie, jego obowiązkiem jest poinformowanie o tym fakcie, a następnie wycofanie lub poprawienie materiału. Wszyscy autorzy zobowiązani są do dostarczenia informacji o wycofaniu publikacji lub do wniesienia poprawek do zauważonych błędów.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich materiałów opublikowanych w formie książkowej na konferencjach i zjazdach naukowych.

Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

Artykuły muszą zawierać odpowiednio sformułowane podziękowanie i potwierdzenie wkładu osób trzecich. Autorzy zobowiązani są do wymienienia wszelkich publikacji, osób lub ustaleń prawnych, które wpłynęły na charakter i wyniki ich prac.