×

Zasady etyczne – RADA NAUKOWA

Rada Naukowa wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do opublikowania i podejmuje ostateczną decyzję o ich wydaniu. Wszystkie materiały dostarczone do Wydawnictwa i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji. Fakt ich przedstawienia jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez Wydawnictwo procedurę recenzowania. Zachowanie anonimowości recenzentów jest sprawą podstawową.

Na decyzję Rady Naukowej o przyjęciu do wydania lub odrzuceniu książki w żaden sposób nie wpływa ewentualny konflikt interesów obu stron.

Rada Naukowa zobowiązana jest to przestrzegania procedur polityki Wydawnictwa w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów.

Rada Naukowa zobowiązana jest do dokonania oceny przesłanych rękopisów biorąc pod uwagę wyłącznie wartość naukową treści artykułu bez względu na rasę, narodowość, wyznanie lub płeć autorów.

Rada Naukowa może przekazywać informacje dotyczące rękopisu wyłącznie autorowi, recenzentom, Wydawnictwu lub innym doradcom wskazanym przez Wydawnictwo. W sytuacji, gdy dostrzeżone zostaną błędy, Rada zobowiązana jest do publikacji stosownych poprawek lub do zamieszczenia informacji o odwołaniu publikacji.

W przypadku podjęcia decyzji o niepublikowaniu dostarczonego materiału, Rada Naukowa nie może go w żaden sposób wykorzystać bez pisemnej zgody autora.

Rada Naukowa zobowiązana będzie do rozpatrzenia nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty wydania monografii.