×

Zasady etyczne – RECENZENCI

Wydawnictwo Kontekst dokłada wszelkich starań, aby respektować kryteria akademickie i zapewnić wysoki poziom edytorski publikowanych książek. Monografie naukowe są recenzowane w poniższy sposób.

Rada Naukowa wskazuje samodzielnego pracownika nauki posiadającego dorobek naukowy w dziedzinie, której dotyczy monografia, jako recenzenta.

Recenzja musi mieć postać pisemną.

Recenzja musi kończyć się konkluzją pozytywną lub negatywną.

Recenzent książki nie może być zatrudniony w tym samym ośrodku akademickim co autor. Recenzentem monografii habilitacyjnej lub profesorskiej nie może być promotor doktoratu autora. Recenzent i autor nie mogą być spokrewnieni i nie mogą wcześniej współpracować.

Recenzent jest zobowiązany do poufności i złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec autora. W przypadku istnienia konfliktu interesów, powinien zrezygnować z przygotowania recenzji.

Po wyznaczeniu recenzenta przez Radę Naukową, na żadnym etapie procedury recenzowania autor nie może starać się o zmianę recenzenta.

Autor musi wprowadzić zmiany sugerowane przez recenzenta lub ustosunkować się do jego uwag na piśmie. Recenzent zapoznaje się z odpowiedzią autora.

Uwagi recenzenta i odpowiedź autora są archiwizowane.

W miarę możliwości, recenzenci powinni zidentyfikować fragmenty publikacji, które nie znalazły się w cytowaniach/przypisach autorskich, jak również poinformować o ewentualnych podobieństwach złożonej publikacji do innych wcześniej opublikowanych materiałów.

W przypadku materiałów, co do których podjęta zostanie decyzja o ich niepublikowaniu, nie mogą one być wykorzystane przez recenzentów do własnych celów bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie. Recenzje artykułów winne być przeprowadzane w sposób poufny. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. podwójnie ślepa recenzja). Podjęte decyzje zachowują klauzulę poufności.