×

Zasady etyki publikacyjnej

Rada Naukowa, którą tworzą profesorowie różnych wyższych uczelni Poznania, istniejąca przy Wydawnictwie Kontekst, gwarantuje utrzymanie wysokich standardów etycznych obowiązujących przy wydawaniu naukowych monografii, wykorzystuje także wszystkie dostępne narzędzia zapobiegające nadużyciom i nierzetelności autorskiej.

Wydawnictwo Kontekst stosuje się do sformułowanych w tym dokumencie zasad. Zostały one tak dopracowane, aby zapewnić poprawność i terminowość realizacji przedsięwzięć wydawniczych wraz z zachowaniem standardów etycznych w wydawanych monografiach i opracowaniach naukowych. Wydawnictwo Kontekst przyjęło zasady dotyczące najlepszych praktyk stosowanych przy publikacji prac naukowych. Polityka wydawnicza zapewnia wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwia przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Zasady recenzowania artykułów stosowane w Wydawnictwie pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące Radę Naukową, autorów, recenzentów i Wydawcę przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej.