×

Nauki przyrodnicze

przyroda-w-osobistych

Relacje między obrazem a słowem rozważane były od wieków, ale rangi przyporządkowywane tym modalnościom nie zawsze były i nadal nie są równoważne. Z jednej strony kultura słowa, z drugiej kultura obrazu czasem ścierały się, czasem wspierały, ale trudno jest wyznaczyć granice pomiędzy nimi. Czy może istnieć obraz bez żadnego przypisanego mu nawet bardzo ogólnego pojęcia czy kategorii pojęciowej? Czy…

brc_supl.2-2017

The Polish Aerobiological Symposium, held at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań, gathers aerobiologists, botanists, phenologists and physicians interested in investigating the complex relations between airborne biological particles, environment and human health. According to the World Health Organization the prevalence of allergic diseases is increasing worldwide with…

podstawygenetyki

Adresatem są studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia i potwierdzeniem tego jest dobór tematyki ćwiczeń, który mieści się w obszarze podstaw genetyki ogólnej i w niewielkim stopniu dotyka zagadnień genetyki molekularnej czy genomiki. Niewątpliwą zaletą przewodnika jest oparcie kolejnych ćwiczeń o różne modele badawcze, jak: drożdże, rośliny (np. rzodkiewnik pospolity, kukurydza), zwierzęta…

konfer.biolog_2017

Trzy lata temu III Konferencją Naukowo-Dydaktyczną uczciliśmy Jubileusz 30-lecia Wydziału Biologii. Spotykamy się ponownie na IV Konferencji Wydziału Biologii, bogatsi o nowe doświadczenia. Tuż po poprzedniej Konferencji Wydział Biologii, wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała nam ocenę wyróżniającą…

piontekokladka

W piątek 4 grudnia 2015 roku w Audytorium im. Józefa Paczoskiego w Collegium Biologicum na Morasku w Poznaniu miało miejsce szczególne wydarzenie. Z inicjatywy Pracowników Zakładu Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Instytutu Antropologii, przy zaangażowaniu zespołu dziekańskiego Wydziału Biologii odbyło się uroczyste seminarium, które dedykowane było Panu prof. dr hab. Januszowi Piontkowi z okazji 70-lecia…

programmeabstarct

The international Colloquium „Biology of the Soricidae IV” is the continuation of presumably the most important and fruitful conference series for shrew research. The previous three meetings took place in Powdermill (USA) in 1990 and 2002, and Syktyvkar (Russia) in 2010. About 50 shrew specialists participated in each of them. The presented results and topics were widely disseminated in the two valuable…

rozmieszczenie-2016-okladka

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wcześniejszych opracowań autorów wydanych w 1996, 2001, 2006 i 2011 r. W części zasadniczej zestawiono 532 artykuły naukowe, opublikowane w latach 2011-2015, uzupełniając je pracami wydanymi w okresie wcześ­niejszym, a pominiętymi w czterech dotychczasowych bibliografiach. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe, skrypty i atlasy…

formy-przemian-ok

Program badawczy evo-devo nie został na razie ściśle określony. Wynika to głównie z różnorodności podejść proponowanych przez badaczy evo-devo odwołujących się do odmiennych tradycji dyscyplin naukowych. Większość pozycji literaturowych opublikowanych do tej pory opiera się na perspektywie oferowanej przez genetykę rozwoju oraz na danych ograniczonych zwykle do kilku gatunków modelowych. W niniejszej…

morfologia-bibliogr

W części zasadniczej niniejszej bibliografii ujęto 141 prac autorstwa polskich badaczy, opublikowanych do roku 2014. Ponadto w oddzielnych zestawieniach umieszczono wydawnictwa podręcznikowe oraz skrypty i atlasy, prace ogólne i metodyczne, także rękopisy obronionych rozpraw doktorskich. Bibliografia zawiera prace ściśle karpologiczne, poświęcone problematyce strukturalnej, począwszy od klasycznych…

ocena-stanu-oklad

Wprowadzenie Ramowej Dyrektywy Wodnej spowodowało, że państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły w pełnym wymiarze trud działań ukierunkowanych na poprawę stanu wód i ich ochronę. Zostały odtąd zobligowane do racjonalnego korzystania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Z punktu widzenia jakości­ wody szczególnego znaczenia nabrała wiedza pozwalająca na rozpoznawanie źródeł…